Satja Sáí Organizácia

„Hlavným cieľom Satja Sáí Organizácie ... je pomôcť vám rozpoznať božskosť vo vašom vnútri.  Preto je vašou úlohou pozdvihnúť Jediného, zažívať Ho vo všetkom čo robíte alebo hovoríte. Neklaďte dôležitosť rozdielom vo vierovyznaní, ... statuse či farbe pleti. Nechajte preniknúť pocit jednoty do všetkých vašich činov.“

Satja Sáí Bábá
(Zdroj: Sathya Sai Speaks IX, 35, 187-188, staršie vydanie)

 

Satja Sáí Organizácia je medzinárodná duchovná organizácia založená a inšpirovaná Satja Sáí Bábom. Združuje ľudí rôznych vyznaní, spoločenských vrstiev, profesií a vedie ich k tomu, aby viedli zmysluplné a morálne životy a napĺňali ich skutočnými ľudskými hodnotami.

Satja Sáí Organizácia nešíri žiadnu vieru ani na žiadnu vieru neobracia. Od svojho zrodu sa zaoberá projektmi na zlepšenie spoločnosti na poli vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Cieľom Satja Sáí Organizácie je realizovať vnútorné Božské Princípy, vrodené každej ľudskej bytosti. Postupne ich študovaním a praktikovaním, sa uskutoční osobný a vedomý proces premeny. Malo by to viesť k ideálnemu žitiu, nie len k vyznávaniu nejakej ideológie.

 

“Cieľom tejto organizácie je odstrániť prekážky, ktoré vzďaľujú človeka od Boha, ktoré oddeľujú ľudskosť od božskosti.”

Satja Sáí Bábá

 

Satja Sáí organizácia inšpiruje svojich členov k tomu, aby:

 • založili svoje životy na princípoch pravdy, lásky, správneho konania, mieru a nenásilia a svojím správaním a prácou vnášali tieto hodnoty do medziľudských vzťahov;
 • praktikovali duchovnú disciplínu;
 • venovali sa všeobecne prospešným činnostiam formou dobrovoľnej služby;
 • rozvíjali vedomie božstva v ľudských bytostiach, a tak budovali úprimný pocit jednoty medzi všetkými ľuďmi.

 

Ako dosiahnuť tieto ciele?Nasledovaním princípov daných Satja Sáí Bábom, o ktorých hovoria tieto jeho výroky:

„Vždy pomáhajte, nikdy nezraňujte.“

„Milujte všetkých, slúžte všetkým.“

„Služba človeku je službou Bohu.“

 

„Je len jediná spoločenská kasta, kasta ľudstva;
je len jediné náboženstvo, náboženstvo lásky;
je len jediný jazyk, jazyk srdca;
je len jediný Boh a Ten je prítomný všade.“

 

„Satja Sáí Organizácia má za úlohu šíriť princíp LÁSKY a podporovať Božskosť človeka a nie zvyšovať počet nasledovateľov a sympatizantov. Cieľom je sebarealizácia. Dôležitá je kvalita, nie kvantita. Rast počtu členov je kvantita, rast Lásky je kvalita.“

 

„Nevedomosť je najväčším prekliatím života. Nevedomosť je najťažším bremenom v živote. Nevedomosť je najhlbšou temnotou, kamuflážou. Nevedomosť je príčinou úpadku v živote. Nie je slepý ten, kto nemôže vidieť. Slepý je ten, kto nechce vidieť. Ego je podstatou všetkých problémov. Vzdajte sa svojho ega a všetky problémy sa vytratia.“

 

Satja Sáí Bábova rada pre lepší život, pre lepší svet:

Desať Princípov

 • Milujte a slúžte krajine, v ktorej ste sa narodili. Nekritizujte materskú krajinu druhých;
 • Rešpektujte všetky náboženstvá. Každé z nich je cestou k Bohu;
 • Milujte všetkých bez rozdielu. Uvedomte si, že ľudstvo je jediné spoločenstvo;
 • Udržujte svoj dom a jeho okolie v čistote. To zaistí zdravie a šťastie vám a spoločnosti;
 • Nepodporujte žobrákov dávaním peňazí. Poskytnite im jedlo, prístrešie, lásku a starostlivosť chorým a starým;
 • Nikdy neberte ani nedávajte úplatky. Nikdy nepodľahnite korupcii;
 • Za žiadnych okolností nerozvíjajte nenávisť, závisť alebo žiarlivosť;
 • Nespoliehajte sa na druhých, aby ste naplnili svoje osobné potreby. Staňte sa svojimi vlastnými služobníkmi pred tým, než budete slúžiť druhým;
 • Uctievajte Boha. Stráňte sa hriechu;
 • Dodržiavajte zákony štátu. Buďte príkladnými občanmi.

 

Satja Sáí Centrá a ich význam

Satja Sáí Bábov príklad a posolstvo nesebeckej lásky a služby inšpirovali jeho sympatizantov do založenia viac než 1200 Sáí centier vo viac ako 114 krajinách celého sveta. Sáí Centrá tvoria jadro Organizácie.

Členovia Sáí centier sú zjednotení jedným spoločným putom – láskou k Bohu – a jedným spoločným cieľom – duchovným rastom. Vybrali si život podľa učenia Sáí Bábu a šíria ho ostatným ľuďom, ktorí sa oň otvorene zaujímajú, pričom ho prezentujú v kontexte miestnej kultúry.

 

„Cieľom centier nie je šíriť nový kult alebo propagovať moje meno či vytvoriť nový kult, aby ma uctievali. Vzbudzujú záujem o modlitbu, meditáciu a iné duchovné cvičenia, ktoré vedú k vnútornej Božskosti. Musia prejavovať radosť, ktorá pramení zo spievania a opakovania mena Boha, a pokoj, ktorý vyplýva z pobytu v dobrej spoločnosti. Centrá musia slúžiť opusteným, chorým, trpiacim, nevzdelaným a tým, ktorí sú v núdzi, bez akejkoľvek myšlienky na odmenu.“

Satja Sáí Bábá

 

Aktivity Satja Sáí Organizácie a teda jej centier zahŕňajú najmä štúdium učenia Satja Sáí Bábu a svätej literatúry všetkých náboženstiev, skupinové spevy oddanosti, duchovnú meditáciu a nesebeckú službu spoločnosti a životnému prostrediu.

Aktivity delíme do troch skupín (krídiel) – duchovné aktivity, vzdelávacie aktivity a aktivity služby. Okrem toho pôsobí ešte jedno samostatné krídlo a to je Sáí mládež.

Spoločným cieľom aktivít je duchovný rast, ktorý umožňuje každému človeku, aby sa tešil z vnútorného mieru bez prežívania stresov a napätí, sklamaní a trápení.

Sáí organizácia je otvorená všetkým ľuďom bez ohľadu na ich náboženské vyznanie, spoločenské postavenie či kultúrne prostredie, z ktorého pochádzajú.

Za členstvo v Satja Sáí Organizácii sa neplatí žiadny poplatok. Členovia nie sú povinní kupovať si knihy či iné materiály. Nepožadujú sa žiadne dary.

„Keď organizácia začínala, ustanovila si niekoľko pravidiel a smerníc. Tieto naše pravidlá zdôrazňujú, že členovia v prvom rade musia praktikovať filozofiu, ktorú zastávajú. Čokoľvek chcete od druhých, aby robili, musíte najprv vy sami úprimne a vytrvalo uviesť do vášho každodenného života. ... Táto organizácia musí byť taká, že jej členovia ju budú považovať za sympatické miesto, kde môžu prehĺbiť svoju duchovnú prax, aby mohli rozvíjať svoje cnosti, prekonať ego ...“

Satja Sáí Bábá 
(Zdroj: Sathya Sai Speaks VI, 7, s.35-36)