Učenie Satja Sáí Bábu

Satja Sáí Bábá odovzdáva vo svojich príhovoroch a písaných textoch hlbokú múdrosť a ponúka vedenie vo všetkých aspektoch života, t. j. duchovného, náboženského a zameraného na ľudské hodnoty. Učí, že základná podstata človeka je božská a že zmyslom života je uvedomenie si tohto božstva. To je možné dosiahnuť vedením morálneho života, poskytovaním nesebeckej služby ľuďom v núdzi, konaním duchovnej praxe a rozvíjaním lásky, úcty a súcitu voči všetkému životu.


Satja Sáí Bábá učí, že všetky náboženstvá vyjadrujú rovnaké univerzálne princípy. Nabáda ľudí, aby:

  • verili v Boha, pretože je jeden Boh pre celé ľudstvo, hoci môže byť nazývaný mnohými menami

  • úprimne nasledovali svoje náboženstvo a žili svoj každodenný život v súlade s dobrým správaním a morálkou

  • rešpektovali všetky ostatné náboženstvá, pretože žiadne z nich neobhajuje negatívne a nižšie vlastnosti človeka

  • vykonávali nesebeckú službu chudobným, chorým a ľuďom v núdzi, bez myšlienky na odmenu alebo slávu

  • vo svojich životoch pestovali hodnoty pravdy, božej lásky, správneho konania, mieru a nenásilia a svojimi životmi propagovali tieto hodnoty medzi všetkými

  • aby milovali a slúžili krajine, v ktorej žijú, a ctili jej zákony.


Je len jediná spoločenská kasta, kasta ľudstva.
Je len jedno náboženstvo, náboženstvo lásky.
Je len jediný jazyk, jazyk srdca.
Je len jediný Boh a Ten je prítomný všade.“

(Sathya Sai Speaks, vol. 18)

Esencia jeho učenia môže byť zhrnutá týmito ôsmimi slovami:

Milujte všetkých, slúžte všetkým. — Vždy pomáhajte, nikdy nezraňujte.“

(Sathya Sai Speaks, vol. 07), (Sathya Sai Speaks, vol. 18a)